Obowiązek informacyjny oraz prawo pacjenta do kontroli swoich danych i uzyskania informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Szanowny pacjencie!

Na podstawie Art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że :

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych o nazwie ”Pacjenci”

Celem przetwarzania danych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Udostępnianie danych:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :

Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

Ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Pacjencie masz prawo:

do dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).