• 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania obejmuje opieką dzieci w wieku od 6 roku życia do 18/19 roku życia - według rocznika, od klasy 0 (mieszczącej się w szkole podstawowej) do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Sprawując profilaktyczną opiekę nad uczniami, pielęgniarka zapewnia dostępność do świadczeń od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu odpowiadającym liczbie uczniów oraz stosownym do zrealizowania czynności zgodnych z planem pracy. Pielęgniarka szkolna realizuje świadczenia profilaktyczne w środowisku nauczania i wychowania lub w zakładzie opieki zdrowotnej (w sytuacji, gdy na terenie szkoły nie ma gabinetu profilaktycznego).

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana przez pielęgniarkę obejmuje w szczególności:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym i opieka pielęgniarska nad uczniami objętymi tym postępowaniem,
 • organizowanie profilaktycznych badań lekarskich,
 • współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych,
 • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej, promowanie zdrowia,
 • czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej,
 • prowadzi grupową profilaktykę fluorkową w klasach I - VI szkoły podstawowej, udzielaną w roku szkolnym.

W razie wypadku urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia podopiecznego/ucznia, pielęgniarka ma prawo wezwać zespół ratownictwa medycznego.